UWAGA !! zmiana rozliczen srodkow pomocniczych od 1 czerwca 2012

Zgodnie z komunikatem prezesa NFZ nr  94/2012 od dnia 1 czerwca 2012 roku zmianie ulegają zasady rozliczania przedmiotrów ortopedycznych i środków pomocniczych. Do tej poty cena produktu handlowego zawartego w załączniku do umowy była ceną detaliczną brutto maksymalną za jaką możemy sprzedać dany produkt – od czerwca będzie to cena sztywna w jakiej muismy dany produkt sprzedać. Pociąga to za sobą konieczność zweryfikowania tych cen w wersji elektronicznej zestawu produktów handlowych w Portalu Świadczeniodawcy  i wystąpienia jak najszybciej do NFZ o sporządzenie aneksu do umowy. Pracownicy Funduszu będą na podstawie złożonych pism pilnie przygotowywać nowe pliki umx z wersją elektroniczną umowy. Idealnie by było aby taki plik umx otrzymać przed 1 czerwca br. Po tym terminie oprogramowanie zainstalowane w aptece będzie pilnowało aby nie wydać produktu powiązanego z pozycją umowy w cenie innej niż cena z umowy.

Komunikat nr 94/2012 dla świadczeniodawców
w sprawie braku możliwości stosowania obniżek cen produktów handlowych objętych umową na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
i środkami pomocniczymi

 

W związku z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696), otrzymaliśmy stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu art. 49 ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy.

Przepis ten stanowi zakaz stosowania jakichkolwiek form zachęty odnoszących się, m. in. do wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych. Zakaz ten dotyczy wszystkich podmiotów, które uczestniczą w szeroko pojmowanym wytwarzaniu i obrocie tymi wyrobami
i ma charakter bezwzględny. Wobec powyższego, czasowe obniżki cen wyrobów medycznych,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (Dz. U. nr 139, poz. 1141 ze zm.) nie będą mogły być stosowane.

Zgodnie z tym stanowiskiem Śląski OW NFZ informuje, że świadczeniodawca posiadający umowę
na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, będzie mógł uzyskać refundację tylko tych produktów handlowych i tylko w takich cenach, jakie zostały podane w załączniku nr 1
do podpisanej umowy
.

Wobec powyższego niezbędne jest dokonanie przez Państwa analizy załącznika nr 1 do umowy (?Harmonogram-Zasoby?) celem dokonania ewentualnej korekty i wystąpienia o aneks do umowy.