Polityka prywatności

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania
danych osobowych klientów

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest X SYSTEM Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Pułaskiego 25, 42-217 Częstochowa, NIP 949-13-90-095.

Możesz się z nami skontaktować:

 • wysyłając email na adres biuro@xsystem.com.pl,
 • dzwoniąc bezpośrednio do nas pod numer telefonu +48 34 366 50 80 (opłata wg stawek operatora),
 • pisząc na adres naszej siedziby.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres:
rodo@xsystem.com.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy:

 • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
 • w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.:

 • wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO;

na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń ? podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;
 • marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f).

 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji usług wskazanych umowie między Tobą a nami (w przypadku zakupu lub outsourcingu usług związanych z administracją systemami teleinformatycznymi), dostawcom usług, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności itp. ? przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.

W ramach realizacji powyższych celów, zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych umowach przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania podpisanej elektronicznie umowy pomiędzy Tobą, a nami oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie – w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

 

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych.

Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

 • w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody ? przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych.
 • przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO.

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszą infolinią lub skorzystać z adresu:

rodo@xsystem.com.pl

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Decyzje te będą dotyczyły zautomatyzowanego dostosowania naszej oferty dopasowanej dla Ciebie (w tym profilowania) z użyciem danych dotyczących Twoich wizyt, dokonywanych zapytań, danych demograficznych, adresu IP.

W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie, – podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja przez nas usług dla Ciebie!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z naszym BOK, inspektorem ochrony danych, śledzenia naszej strony internetowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

oraz naszą stroną xsystem.com.pl