srodki pomocnicze – sztywne ceny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2012/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającym poprzednio wydane zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, zostaje między innymi uchylony ust 9 w § 11:

?Przy czasowych obniżkach cen wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, przedstawionych w załączniku nr 1 do umowy, świadczeniodawca nie jest zobowiązany do zgłaszania tych zmian.?

W efekcie wszelkie zmiany cen będą wymagały sporządzenia aneksu do umowy. Równoznaczne jest to z usztywnieniem cen środków pomocniczych (nie będzie można wydać środków pomocniczych w cenie innej ? niższej ani wyższej ? niż ta, którą mamy w załączniku do umowy)

Sytuacja taka powoduje, że aneksowanie, które trzeba zrobić do 14 grudnia musi uwzględnić cennik, jaki będziemy stosować od stycznia 2013.

Zainteresowane osoby, którym mamy pomóc w sporządzeniu aneksu prosimy o przygotowanie dokładnej listy asortymentu z własnymi cenami brutto dla pacjenta.

Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy ogólnodostępne materiały wiodących producentów:

cennik SENI 2013     cennik TENA 2013