Komunikat śląskiego NFZ z 8 lipca 2014 ? zaopatrzenie w wyroby medyczne

KOMUNIKAT

W związku z Państwa wątpliwościami dotyczącymi zakresu informacji wymaganych w V części nowego zlecenia, które będzie obowiązywało od 1 lipca 2014 r. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podaje poniżej stanowisko Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie:

W V części zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego u świadczeniodawcy, osoba realizująca zlecenia powinna wpisać liczbę sztuk wydanych wyrobów medycznych, cenę detaliczną wyrobu medycznego, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta. W przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka, w V części zlecenia osoba realizująca zlecenie wpisuje liczbę sztuk, cenę za 1 sztukę oraz łączną cenę wydanych wyrobów medycznych, od której należy wyliczyć kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta. Podkreślić należy, że zgodnie z przepisem zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

źródło: portal Świadczeniodawcy śląskiego NFZ