Na stronie śląskiego oddziału NFZ pojawił się komunikat dotyczący aneksowania umowy. poniżej treść komunikatu.

Proszę o zapoznanie się z treścią oraz przygotowanie stosownych dokumentów (aneks i oświadczenie). Proszę złożyć wypełnione według poniższego wzoru dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2013.

W późniejszym terminie będziemy musieli jeszcze złożyć aneks w wersji elektronicznej, ale stosowny komunikat w tej sprawie jeszcze się nie ukazał.

 

załączniki do pobrania:

Aneks3_ZPO_2014

Oswiadczenie_ZPO_2014

 

Źródło:  Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych ? 32 735 05 20

 

 

Komunikat nr 135/2013 dla świadczeniodawców

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej –

zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

oraz środkami pomocniczymi

wygasających w dniu 31 grudnia 2013 roku

 

 

Mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290 z 6 listopada 2013 r.), która weszła w życie z dniem 21 listopada 2013 roku, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się do Państwa z propozycją wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wygasających z dniem 31 grudnia 2013 r. Proponuje się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi do 31.12.2014 r. Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi uznaje się złożenie podpisu pod oświadczeniem o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy z jednoczesnym podpisaniem aneksu. Informujemy również, że integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1 do umowy – stan na dzień 31.12.2013 r. Informacje dotyczące elektronicznej wersji załącznika nr 1 zostaną zamieszczone w późniejszym terminie. Podpisane oświadczenie o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy oraz wydrukowane w 2 egzemplarzach i podpisane aneksy należy złożyć w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 grudnia 2013 roku do siedziby Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych w Katowicach, ul. Gen. Jankego 15 A lub do siedziby Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13. Aneks i oświadczenie można także przesłać pocztą na adres siedziby Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, przy czym podpisane dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do siedziby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dokumenty należy złożyć bądź przesłać w kopercie z dopiskiem ANEKS 3 ZPO 2014.

Sposób prawidłowego wypełnienia dokumentacji umieszczamy poniżej.

 

Źródło:  Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych ? 32 735 05 20

 

 

SPOSÓB PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DOKUMENTACJI

WYMAGANEJ DLA PRZEDŁUŻENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA UMÓW

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMOTAMI

ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI NA ROK 2014.

 

Do koperty z dopiskiem ANEKS 3 ZPO 2014, wkładamy następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o woli przedłużenia okresu obowiązywania umowy

Niniejsze oświadczenie należy wydrukować i uzupełnić (w wykropkowanych miejscach) o:

– nazwę i adres świadczeniodawcy,

– numer umowy świadczeniodawcy, (pierwsze 9 cyfr umowy)

Oświadczenie należy opatrzyć pieczęcią świadczeniodawcy oraz czytelnym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

Wzór oświadczenia zamieszczono do pobrania, jako załącznik do niniejszego komunikatu w formie pliku pdf pod nazwą: oświadczenie o woli przedłużenia umowy ZPO.

2. Egzemplarz Aneksu nr 3/2014 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaopatrzenie

w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (do wypełnienia)

Aneks należy wydrukować w 2 egzemplarzach, następnie każdy egzemplarz należy uzupełnić (w wykropkowanych miejscach) o:

– numer umowy świadczeniodawcy (pierwsze 9 cyfr umowy) w miejscach, gdzie jest mowa o numerze umowy,

– datę podpisania aneksu,

– nazwę firmy ? UWAGA: nazwa firmy musi być zgodna z nazwą firmy na ostatnim podpisanym aneksie lub umowie (jeśli umowa nie posiada aneksów),

– ?podmiot? dane adresowe podmiotu (w przypadku osoby fizycznej należy podać adres zamieszkania),

– NIP, REGON

– w miejscu § 1 punkt 2 ?Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ??????????.. do dnia 31 grudnia 2014 r.? należy wpisać datę zawarcia umowy z § 6 pkt 1 podpisanej umowy.

Aneksy należy opatrzyć pieczęcią świadczeniodawcy oraz czytelnym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania firmy, a pierwszą stronę aneksu należy zaparafować.

Egzemplarz Aneksu nr 3/3013, zamieszczono do pobrania, jako załącznik do niniejszego komunikatu w formie pliku pdf pod nazwą: Aneks nr 3 ZPO 2014.

UWAGA

Jakiekolwiek zmiany w treści oświadczenia i aneksu spowodują ich nieważność.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych – 32 735 05 20, 32 735 05 28, 32 735 05 31, 32 735 05 24

Tagi