Zmiany prawne 2017r.

 1. Od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych obwieszczen lekowych MZ.
 2. Zmianie od 1 stycznia 2017 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10 zł. System KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku, prosimy jednak o upewnienie się, że zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module APW41 Administrator -> Opcje modułów -> APW11 Sprzedaż -> 6. Receptura -> 5. Opcje ogólne -> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy.
  Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:- Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 – Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. – Dz.U. 2016 poz. 1456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000.
 3. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie następujące przepisy Ustawy Prawo farmaceutyczne znowelizowanej w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 788):
  art. 1 pkt 1 lit. b i c,
  art. 1 pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2,
  art. 1 pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4,
  art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b,art. 1 pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8,art. 1 pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b,art. 1. Pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10. Z wyżej wymienionych punktów najistotniejsze w kontekście pracy aptek jest art. 1 pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b, który brzmi:
  ?Art. 95 1b Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej: 1) produktów leczniczych, 2) produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4, 3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ? w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2? Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2017 roku apteki są zobowiązane do przekazywania informacji o obrocie produktami leczniczymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Produktami Leczniczymi z interwałem jednodniowym, oraz art. 95a ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne, który brzmi: ?Art. 95a. 1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do: 1) produktu leczniczego wydawanego na receptę, 2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ? jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.?.
  Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2017 roku zgłoszenia, o których mowa w artykule wysyłane dotychczas do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mają być przesyłane do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.
  W systemie KS-AOW?2017 w głównym oknie programu, w menu „O systemie” udostępniono szczegółową instrukcję na temat powyższych przepisów.
 4. Na chwilę obecną jeszcze jako projekt widnieje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017.
  Określa ono następujące maksymalne dopuszczalne poziomy substancji psychoaktywnej zawartej w produktach leczniczych wydawanych bez recepty w ramach jednej transakcji:
  Pseudoephedrinium (pseudoefedryna) ? 720 mg
  Codeinum (kodeina) ? 240 mg
  Dextromethorphanum (dekstrometorfan) ? 360 mg
  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12290603/12382991/dokument264000.pdf
  Warto tutaj przytoczyć także Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Art. 8 tej ustawy brzmi:
  ?1. Produkt leczniczy, o którym mowa w art. 71a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przekraczający określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, maksymalny poziom zawartości substancji o działaniu psychoaktywnym, wprowadzony do obrotu przed dniem 1 stycznia 2017 r., jest wydawany z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w ilości do jednego opakowania danego produktu w ramach jednorazowej sprzedaży.
  Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach jednorazowej sprzedaży wydaje się z aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych nie więcej niż jedno opakowanie danego produktu leczniczego zawierającego w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadającego kategorię dostępności ?wydawane bez przepisu lekarza ? OTC?.
  Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmawia wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.?.
  Zgodnie z powyższym produkty wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2017r. mogą być wydawane w ilości do jednego opakowania danego produktu, natomiast te wprowadzone do obrotu po 1 stycznia 2017 roku wydawane są do maksymalnej ilości substancji psychoaktywnej zgodnie z rozporządzeniem.
 5. Do prac w komisjach skierowany został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo farmaceutyczne
  Najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą dotyczą wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Szczegóły można przeczytać w samym projekcie ustawy pod adresem http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1126
 6. Od 1 stycznia ulegają zmianie zasady rozliczeń gotówkowych pomiędzy apteką i hurtownią. Transakcje na kwotę powyżej 15 tyś. zł (brutto), powinny być rozliczane tylko za pośrednictwem banku czyli przelewem bankowym.
  Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. art. 22 oraz art. 24p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, iż faktury zapłacone gotówką z naruszeniem w/w przepisów nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 7. Zamknięcie roku od strony księgowej nie powinno się różnić od lat ubiegłych. Stawki podatku VAT nie ulegają zmianie. Prosimy pamiętać przy tworzeniu zestawień i wydruków wykorzystywanych przy zamknięciu roku o likwidacji zaległych pozycji w kolejkach, rezerwacjach buforach dokumentów zakupowych i buforach zmian.
 8. Przypominamy również o wykonaniu pełnego archiwum bazy na koniec roku.