Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 4 lipca 2007 r.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej uważa, że dopóki nie zostanie zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) – aptekarz nie może dopisywać brakującego na recepcie numeru PESEL.
Żadne dotychczasowe komunikaty, pisma różnych podmiotów i próby interpretacji rozporządzenia nie zmieniają jego treści i nie są zadowalającym rozwiązaniem w sprawie.
Rozporządzenie taksatywnie rozróżnia i definiuje dwie kategorie podmiotów odpowiedzialnych za wystawianie albo realizację recept lekarskich:
– ?osoba wystawiająca receptę? – § 2 ust. 1 rozporządzenia,
– ?osoba wydająca lek? – § 14 ust. 1 rozporządzenia.
Między tymi podmiotami zachodzi stosunek rozłączności: osoba wystawiająca receptę nie może być osobą wydającą lek i odwrotnie.
Na recepcie mogą być dokonywane poprawki bądź uzupełnienia wyłącznie przez osobę wystawiającą receptę poza danymi wymienionymi w § 16 ust. 1 lit. a oraz f jak również w pkt. 3 i 4 (§ 16 ust. 2 rozporządzenia).
Numer PESEL jest wg rozporządzenia elementem niezbędnym do wystawienia recepty na refundowane leki i wyroby medyczne (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. g) i osoba wydająca lek może ten numer skorygować, jeżeli na recepcie wpisany jest ?mylnie lub w sposób nieczytelny? (§ 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). Rozporządzenie wyraźnie i kategorycznie zabrania dopisywania numeru PESEL na recepcie, jeżeli ten numer nie został wpisany przez osobę wystawiającą receptę (§ 16 ust. 2).
Sugestia Ministerstwa Zdrowia, która w ferworze rozmów ze strajkującymi została ogłoszona w mediach w dniu 2 lipca br., a która mówi o możliwości dopisywania numeru PESEL przez farmaceutę (osobę wydającą lek), a także enuncjacje niektórych funkcjonariuszy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ? wydają się sprzeczne z treścią rozporządzenia.
 

Zastępca Sekretarza NRA

mgr farm. Anna GOŁDYN
 
 Prezes NRA

mgr farm. Andrzej WRÓBEL
 

_________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 4 lipca 2007 r.

Pan Zbigniew RELIGA
Minister Zdrowia

Naczelna Izba Aptekarska uprzejmie informuje Pana Ministra, że w dniu 4 lipca br. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej podjęło stanowisko w sprawie możliwości dopisywania przez farmaceutów numerów PESEL w przypadkach gdy nie zostały one wpisane przez zobowiązanych do tego lekarzy. Przedmiotowe stanowisko przekazujemy w załączeniu.

Jeżeli Pan Minister nie podziela naszego poglądu prosimy o oficjalne, podpisane przez Pana Ministra i uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia stanowisko, które w treści i formie zagwarantuje aptekom wypłatę refundacji z recept bez wpisanego numeru PESEL przez osobę wystawiającą receptę, bądź wpisanego przez osobę wydającą lek.

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Zał.: stanowisko Prezydium NRA z dn.04.VII.2007 r.

Tagi