Na prośbę niektórych z Państwa – kilka słów na temat obowiązkowego przeglądu technicznego urządzeń fiskalnych.

 

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania oraz Kodeksem karnym skarbowym:

 

o czym należy pamiętać..

  • od 1 grudnia 2008 roku obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się cyklicznie co 2 lata
  • dopilnowanie terminowego zgłoszenia urządzenia do przeglądu jest obowiązkiem podatnika (art. 111 ust. 3a pkt 4 Ustawy o podatku od towarów i usług )

 

a co jeśli zapomnimy… !!!

  • musimy zwrócić uzyskaną na zakup urządzenia fiskalnego ulgę – jeśli tego nie uczynimy w terminie, naliczone zostaną odsetki

(Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT „..podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot…”)

Sposób dokonania zwrotu reguluje §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. nr 257 poz. 1733)

  • zostaniemy ukarani karą grzywny za wykroczenie skarbowe (w 2012 roku od 150 zł do 30.000 zł)

Art. 48. § 1 KKS   Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

 

Z czego wynika ta kara grzywny ??

Interpretując zapisy Kodeksu karnego skarbowego urządzenie fiskalne jest księgą a jeśli jest prowadzona niezgodnie z przepisami prawa (brak przeglądów technicznych) jest księgą wadliwą. Kto wadliwie prowadzi księgę podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Art. 53

§ 21.

 Księgami są:

1) księgi rachunkowe;

2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;

3) ewidencja;

4) rejestr;

5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 

 

Art. 61

§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Tagi