Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Rozporządzenie

Ministra Zdrowia1)

z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych

produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

*** lista załączników w plikach pdf ***

ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 listopada 2007 r.

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ CEN URZĘDOWYCH NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE

ZAŁĄCZNIKI
do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 listopada 2007 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 50% CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 3(5)
WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 30% CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 3(3)
WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 50 % CENY LEKU

ZAŁĄCZNIK Nr 2(4)
WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr 2(2)
WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 30 % CENY LEKU

Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZPŁATNIE, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA

Załącznik nr 1
WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

ZAŁĄCZNIK
LIMITY CEN LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH ŚWIADCZENIOBIORCOM BEZPŁATNIE, ZA RYCZAŁTOWĄ LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ