Przypominamy o aneksie do umowy z NFZ na realizacje recept – termin do 10 maja 2012 !

Komunikat nr 91/2012
dla podmiotów prowadzących aptekę/punkt apteczny w sprawie zawierania aneksów do umów na wydawanie
refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r., poz. 259) zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umowy na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, niezbędne jest podpisanie aneksów aktualizujących treść zawartych umów na realizację recept.

W związku z powyższym na kontach aptek i punktów aptecznych w Portalu NFZ w zakładce ?Administracja i opcje? w menu ?Pobranie plików technicznych? (dostępne po kliknięciu w ?Pokaż więcej?), w ścieżce ?Pliki dedykowane >2012?zostały umieszczone pliki zawierające wzory aneksów. Prosimy o:

– wydrukowanie aneksu w trzech egzemplarzach,

– wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny oraz zaparafowanie pierwszej strony aneksu przez kierownika apteki/punktu aptecznego i osobę reprezentującą podmiot,

– podpisanie aneksu na ostatniej stronie przez kierownika i osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny,

– przekazanie do Śląskiego OW NFZ zaparafowanych i podpisanych trzech egzemplarzy aneksów
w terminie do 10 maja 2012 r.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana osoby reprezentującej podmiot należy dołączyć oryginał stosownego upoważnienia oraz wypełniony załącznik Nr 5 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych na receptę, określony w zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ.

Miejsca przyjmowania aneksów:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

– Wydział Gospodarki Lekami V piętro, pok. 504 i 508,

– parterowy budynek na przeciwko budynku głównego ? punkt dystrybucji recept.

Delegatura w Bielsku-Białej,  ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Delegatura w Częstochowie,  ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa.

Delegatura w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Delegatura w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice.

Delegatura w Rybniku,  ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik.