Projekt zmian na listach refundacyjnych.

 INFORMACJA PRASOWA nt. zmian na listach leków refundowanych 
 

W dniu 17 października 2007 r., zostaną skierowane do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych projekty nowelizacji następujących rozporządzeń refundacyjnych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o cenach:
1. rozporządzenie <- w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
2. rozporządzenie <- w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,
3. rozporządzenie <- w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,
4. rozporządzenie <- w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.
Na listy leków refundowanych wprowadza się 272 produkty lecznicze, które były dotychczas dostępne dla pacjentów za 100% odpłatnością, w tym:
?  17 nowych, pierwszych leków generycznych, 
?  198 nowych leków generycznych, 
?  57 leków innowacyjnych. 
Nowe leki wprowadzone na listy refundacyjne będą pomocne w leczeniu takich chorób jak:
1.  Choroba niedokrwienna serca, 
2.  Nowotwory złośliwe, 
3.  Padaczka, 
4.  Neuralgia popółpaścowa przewlekła, 
5.  Kauzalgia,
6.  Jaskra. 
7.  Schizofrenia, 
8.  Stany po przeszczepach narządowych, 
9.  Przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
10.  Hipercholesterolemia, 
11.  Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna. 
Wśród 57 nowych leków innowacyjnych wprowadzono leki w następujących substancjach czynnych:

?  sertindolum – schizofrenia, 
?  ziprazidon – schizofrenia, 
?  quetiapina – schizofrenia, 
?  Amisulpridum – schizofrenia, 
?  aripriprazol – schizofreni, 
?  risperidonum w postaci depot do stosowania domięśniowego – schizofrenia, 
?  ewerolimus – stany po przeszczepach narządowych, 
?  mycofenolan mofetylu – stany po przeszczepach narządowych, 
?  kwas mycofenolowy – stany po przeszczepach narządowych, 
?  sirolimus – stany po przeszczepach narządowych, 
?  tacrolimus – stany po przeszczepach narządowych, 
?  tiotropium – przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
?  travoprost – jaskra, 
?  bimatorpost – jaskra, 
?  brimonidinum- jaskra, 
?  dihydrocodeini tartras – neuralgia, kauzalgia, nowotwory złośliwe, 
?  ezetimibum – hipercholesterolemia, 
?  lewetiracetam – padaczka lekooporna, 
?  pegfilgrastimum – choroby nowotworowe, 
?  iwabradyna – choroba niedokrwienna serca, 
?  warfarinum natricum – stany zakrzepowe żył. 
Umieszczono również nową postać leku już refundowanego (progesteron w postaci tabletek dopochwowych) oraz jeden produkt leczniczy złożony z dwóch substancji dotychczas refundowanych (latanoprost + timolol).

Wykaz chorób przewlekłych rozszerzono o 5 nowych jednostek chorobowych:

1.  schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego, 
2.  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 
3.  stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku, 
4.  hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po udarze mózgu lub TIA, stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej, 
5.  stabilną dławicę piersiową u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym, udokumentowanymi przeciwwskazaniami i nietolerancją beta-adrenolityków. 
Dokonano modyfikacji dotychczasowego zapisu jednostki chorobowej ?schizofrenia oporna na leczenie” poprzez usunięcie określenia ?oporna na leczenie”. Przyjęto także techniczną zmianę, polegającą na wyszczególnieniu w osobnych punktach nowotworów złośliwych: raka piersi i raka trzonu macicy oraz raka piersi w II rzucie hormonoterapii. Ponadto, dodano kolejne wskazanie – nowotwory złośliwe: rak piersi i rak trzonu macicy dla produktu leczniczego Lucrin Depot 11,25 mg (Leuporelinum).

Ponadto dokonano:
?  422 obniżki cen urzędowych produktów leczniczych produkowanych przez polskich wytwórców ze względu na aprecjację złotego, 
?  111 obniżek cen urzędowych produktów leczniczych na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, 
?  17 podwyżek cen urzędowych. 
Na skutek wpisania nowych leków na wykazy, obniżono poziom limitu w 1361 pozycjach lekowych (w tym dla 278 pozycji obniżka o 1-10 gr), a podwyższono w 43 pozycjach lekowych (w tym dla 19 pozycji wzrost o 1-2 gr). Limity podwyższono z uwagi na podwyżki cenowe na wniosek podmiotów odpowiedzialnych lub z uwagi na usunięcia leków, które były dotychczas podstawą limitu.

Przewidywana dynamika dopłat pacjentów do leków, wynikająca z obniżenia poziomu limitów, może wzrosnąć o 1-2 %, w przypadku braku migracji pacjentów do tańszych odpowiedników. Dynamika dopłat nie powinna ulec zmianie w przypadku przejścia pacjentów na leki stanowiące podstawę limitu.

Z wykazów leków refundowanych usunięto na wniosek podmiotów odpowiedzialnych:
?  21 produktów leczniczych z wykazu leków podstawowych i uzupełniających, 
?  18 produktów leczniczych z wykazu chorób przewlekłych i leków refundowanych ze względu na te choroby. 
Sumarycznie pakiet rozporządzeń refundacyjnych spowoduje szacunkowy wzrost wydatków refundacyjnych NFZ o ok. 200 mln zł. w stosunku do stanu aktualnego.
Należy mieć na uwadze, iż regulacja marcowa spowodowała oszczędności w systemie refundacyjnym, które zostaną spożytkowane na zwiększenie dostępności pacjentów głównie do terapii innowacyjnych.

Ostateczne skutki finansowe będą znane po wejściu w życie rozporządzeń.
mg