Podsumowanie zmian w aptekach na przełomie roku 2017/2018

Szanowni Państwo,

Wraz z firmą KAMSOFT przypominamy o najważniejszych zmianach które czekają nas na przełomie roku:

 1. Do poprawnej pracy w nowym roku i możliwości wykorzystania modułu cenowo ? limitowego bazy KS-BLOZ wymagana jest wersja systemu KS-AOW 2018. Prosimy o zwrócenie na to uwagi w aptekach nieposiadających jeszcze subskrypcji na 2018 rok.
 2. Od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegają wykazy leków refundowanych. Zmiana ta jest typowa dla publikowanych obwieszczeń lekowych MZ.
 3. Zmianie od 1 stycznia 2018 ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Nowa wartość wynosi 10.50 zł. System KS-AOW powinien w sposób automatyczny dokonać zmiany od nowego roku, prosimy jednak o upewnienie się, że zmiana taka nastąpiła w opcji znajdującej się w module APW41 Administrator -> Opcje modułów -> APW11 Sprzedaż -> 6. Receptura -> 5. Opcje ogólne -> 1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy.
  Zmiana kwoty ryczałtu wynika z:
  – Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 – Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.
  – Dz.U. 2017 poz. 1747 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. § 1. Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł.

 4. Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056) wprowadzająca tzw. ?opłatę recyklingową? nakładającą na podmioty prowadzące obrót detaliczny pobierania dodatkowej opłaty przy wydawaniu toreb foliowych.
  Wysokość opłaty wynika z
  – Dz. U.2017 poz. 2389 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie stałej opłaty recyklingowej § 1.2 Stawka opłaty recyklingowej, o której mowa w ust. 1, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
  Na stan dzisiejszy system KS-AOW nie wymaga dodatkowych zmian w tym zakresie, jednak ze względu na różne interpretacje tych przepisów przez ustawodawcę i ekspertów, niewykluczone że w najbliższym czasie w systemie zostaną wprowadzone odpowiednie modyfikacje.

 5. W dniu 28 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. 2017 poz. 2428). Zmiany dotyczą głównie punktów aptecznych i zostały opublikowane w bazie KS-BLOZ w dniu 28 grudnia 2017 roku. Aby zmiany trafiły na karty towarów należy przy wykonywaniu tzw. ?pajączka? w module APW14 ? Magazyn utworzyć bufor leków z zaznaczoną opcją ?Ostrz., wskaź., droga podania, ilość w opak., DDD?.
 6. Na chwilę wydania tego komunikatu w Dzienniku Ustaw nie pojawiła się ustawa z dnia 14 grudnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzane tą ustawą polegają na objęciu podstawową stawką podatku (23%) niektórych produktów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, które dotąd objęte były stawką obniżoną (8%). Termin wejścia w życie tych przepisów wynosi 7 dni od daty ogłoszenia zatem wszystko wskazuje na to że zmiany nie będą miały skutku prawnego na dzień 1 stycznia 2018. O wszystkich zmianach będziemy informowali w osobnych komunikatach.
 7. Na dzień dzisiejszy nie istnieje żaden skutek formalnoprawny przesuwający termin wejścia w życie przepisów dotyczących przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami termin ten nadal obowiązuje na 1 stycznia 2017 roku. Wskazany rok nie jest pomyłką. Na dzień dzisiejszy jedyną informacją jest opublikowany wpis na stronach Ministerstwa Zdrowia informujący o tym, że trwają prace nad przesunięciem terminu na 30 czerwca 2018 roku. Zalecamy w tym zakresie bezzwłoczne podłączanie się do tego systemu zgodnie z publikowanymi wcześniej komunikatami i instrukcjami publikowanymi przez CSIOZ.
 8. Rok 2018 to również rok wejścia w życie przepisów dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (maj), rozszerzenia raportowania JPK (raporty JPK_MAG na żądanie) (lipiec), mechanizmów podzielonej płatności (lipiec), pilotażu e-recepty. Wymienione są tutaj tylko zmiany o których na dzień dzisiejszy wiemy. O szczegółach będziemy informowali w kolejnych komunikatach w trakcie roku. Zwracamy się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji oraz aktów prawnych dotyczących Państwa działalności.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres pomoc@xsystem.com.pl

Z poważaniem

 

Sławek Kuśmierz

xsystem.com.pl