Na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia.

Projekt – Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

Informacja ze strony Ministerstwa:

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2014 r.

W porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., projekt XIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:

1) Do obwieszczenia ogółem dodane zostaną 84 nowe produkty, w tym:

a) lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród). Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.
b) lek zawierający desloratadynę (3 kody EAN) refundowany w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki. Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z chorobami alergicznymi.
c) lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN) refundowany w przypadku skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

2) Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji produktów, dla których decyzje refundacyjne przestają obowiązywać z dniem 1 marca 2014 r., w obwieszczeniu nie znajdą się 52 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu. Szczegółowy wykaz tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych został zamieszczony w załączniku.
3) Na skutek upłynięcia z dniem 1 marca 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w obwieszczeniu ograniczony zostanie zakres wskazań refundacyjnych dla 7 produktów tylko do wskazań pozarejestracyjnych:

mycophenolas mofetil ? 2 produkty,
sulfamethoxazolum + trimethorpimum ? 1 produkt,
sulfasalazinum ? 1 produkt,
tacrolimusum ? 3 produkty.
4) Dla 186 produktów zawierających 57 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznychwprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
? od 78,97 zł do 1 gr.
5) Dla 30 produktów zawierających 16 substancji czynnych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu:
– od 0,22 zł do 9,53 zł.
6) Zgodnie z projektem XIV obwieszczenia w porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.:

a) dla 489 produktów (506 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta? od 86,56 zł do 1 gr;
b) dla 300 produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta? od 1 gr do 70,31 zł;
c) dla 669 produktów (743 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 82,92 zł do 1 gr;
d) dla 76 produktów (82 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto ? od 2 gr do 12,26 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII 

1) Zwiększy się dostępność do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii:

a) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki wprowadzeniu ipilimumabu do leczenia w ramach programu lekowego pacjenci z czerniakiem, którzy nie mają mutacji w genie BRAF V600, uzyskają znacznie szerszy dostęp do terapii.
b) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający welaglucerazę alfa (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie choroby Gaucher?a typu I. Pacjenci z chorobą Gaucher?a typu I uzyskają dostęp do kolejnego leku finansowanego ze środków publicznych.
c) refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty nowy lek zawierającylipegfilgrastim (1 kod EAN), we wskazaniu skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).
d) refundacją zostanie objęty lek zawierający trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie zaawansowanego raka żołądka. Dzięki wprowadzeniu trastuzumabu do leczenia w ramach programu lekowego, pacjenci z rakiem żołądka uzyskają dostęp do nowej technologii lekowej finansowanej ze środków publicznych.
e) refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową typu A (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A. Wprowadzenie programu zapewni prawidłową rehabilitację pacjentom po udarze cierpiącym na spastyczność kończyny górnej.
2) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:

a) do programu lekowego: Leczenie raka nerki wprowadzono nowy lek zawierający nową substancje czynną aksytynib (2 kody EAN), zapewniając pacjentom nową opcję terapeutyczną dostępną w ramach programu. Lek będzie można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib).
b) do programów lekowych: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) orazLeczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) wprowadzono nowy lek zawierający kolejną substancję czynną z grupy inhibitorów TNF alfa tj. golimumab(2 kody EAN).
c) do programu lekowego: Leczenie mięsaków tkanek miękkich wprowadzono lek zawierający pazopanib (4 kody EAN), poszerzając w ten sposób liczbę opcji terapeutycznych dla pacjentów z mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi oraz umożliwiając leczenie w ramach tego programu lekowego siedmiu innych typów mięsaków.
d) w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucadodano możliwość stosowania leku zawierającego gefitynib (1 kod EAN) w II linii leczenia. Stanowi to poszerzenie opcji terapeutycznej II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.
e) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika rozszerzono kryteria włączenia pacjentek do programu lekowego, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 kody EAN).
f) w ramach programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) w przypadku imatynibu (2 kody EAN) dodano możliwość zastosowania leku w leczeniu adjuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim.
g) w ramach programu lekowego: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B wprowadzono istotne zmiany włączając do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) dwa nowoczesne leki zawierające entekavir (1 kod EAN) i tenofovir (1 kod EAN), które dotychczas były dostępne dopiero w II linii leczenia.
h) zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomidz dostępnego w ramach programu lekowego Leczenie glejaków mózgu na dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodami ICD-10 zgodnie z załącznikiem C.64.a, ułatwiając pacjentom dostęp do leczenia. Temozolomid będzie dostępny w ramach katalogu chemioterapii, zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu jak i w leczeniu nowotworów u dzieci do 18 roku życia, w zakresie opisanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w załączniku C.64.b.
3) Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kapecytabinę (21 kodów EAN), etopozyd (1 kod EAN), doksorubicynę (1 kod EAN), imatynib (3 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN) oraz kwas zoledronowy (1 kod EAN).

Tagi