aneksowanie personelu

W Portalu Świadczeniodawcy (w przypadku niektórych aptek) pojawił się wpis na temat aneksowania personelu o treści:

 

Komunikat w sprawie zmiany ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku poinformowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece wynikającym z zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. (Dz. U. Nr 271, poz. 1606 z późn. zm.).

Termin na zgłaszanie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

Apteki, które zgłaszały zmiany w ewidencji personelu (pisemnie bądź przez wpis w Portalu Świadczeniodawcy) proszone są o utworzenie wniosków zgodnie z instrukcją, w celu aktualizacji danych w systemie informatycznym.

Dołączone załączniki:

1. Instrukcja postępowania w przypadku zmiany ewidencji personelu w aptece/punkcie aptecznym.

ewidencja_personelu_instrukcja

 

Pytają Państwo czy należy aneksować zmiany personelu apteki jeśli nie mamy umowy na środki pomocnicze (posiadanie takiej umowy wymusza szczególną dbałość o porządek w bazie pracowników, łącznie z harmonogramem pracy i kompetencjami np. do doboru i wydawania przedmiotów  ortopedycznych).

 

Cytuję poniżej odpowiedź na to pytanie uzyskaną od Pana Marcina Absalona:

” Witam!
Jeżeli w składzie personelu apteki nastąpiły zmiany w stosunku do składu personelu wykazanego we wniosku o zawarcie umowy (zatrudniono nową osobę, jakiś farmaceuta zakończył pracę) to właśnie te zmiany należy zgłosić na portalu w sposób określony w instrukcji.”

 

Wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept:

§ 3. 2. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany do poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (właściwego dla adresu prowadzenia apteki), o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 6 ustawy (6. Apteki przekazują dane w następujących terminach: 1) za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca ? do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego; 2) za okres od 16 dnia do końca miesiąca ? do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.).

 

Proszę zatem pilnować ewidencji personelu w Portalu Potencjału bo jest to rzecz istotna.

 

Marcin Wilk