Zmiany w Prawie Farmaceutycznym

Sejm RP na posiedzeniu 29.03.2007 przyjął część poprawek do Prawa Farmaceutycznego. Dopuszczają one m.in. sprzedaż leków OTC przez internet, regulują kwestię dziedziczenia aptek, dostosowywania lokali do nowych wymogów.

Poniżej przedstawiamy Państwu opracowanie dla potrzeb aptek jakie zamieściła izba w Katowicach stworzone przez radcę prawnego SIA Krystiana Szulc.

Na posiedzeniu w dniu 29.03.2007 sejm przyjął część poprawek Senatu.

Ustawa w tym kształcie zostanie przesłana do prezydenta i po opublikowaniu w Dz. Ustaw będzie obowiązywać od 1 maja 2007.

W interesujących farmaceutów sprawach sejm zmienił następujące przepisy:

1. W art. 68 dodano ust. 3 o treści „…dopuszcza się prowadzenie przez apteki i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.”
Oznacza to zmianę dotychczasowych zapisów pr. farmaceutycznego zakazujących handlu lekami na odległość. Dla Min. Zdrowia wydano delegację o wydanie rozporządzenia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży leków. ma mieć na względzie zapewnienie ich odpowiedniej jakości.

Treści rozporządzenia nie znamy, jeżeli nie zostanie wydane do 1 maja 2007 to powstanie luka w prawie.

Od 1 maja 2007 wysyłkowa sprzedaż leków bez przepisu lekarza będzie już bez wątpliwości dozwolona przez prawo na terenie Polski.

2. po art. 94 dodano art. 94a w brzmieniu ” …zabroniona jest reklama aptek lub punktów aptecznych skierowana do publicznej wiadomości, która w sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na wykazach leków refundowanych, lub produktów leczniczych lub wyrobów medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych umieszczonych na tych wykazach. ”

Przepis nie jest do końca precyzyjny, ograniczenie zakazu tylko do reklamy publicznej na pewno będzie rodzić problemy z jego stosowaniem. Określenie bezpośredni też będzie prawdopodobnie wykorzystywane do obejścia zakazu.

3. W art. 104 dodano ust. 1a i 1 b w brzmieniu :
” art. 104 1 a zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby jeden z jej następców prawnych spełnia wymagania o których mowa w art. 99 ust. 3 – 4b i art. 101p. 2-4 ?
? 1 b. Następca prawny o którym mowa w ust.1a, prowadzący aptekę jest obowiązany wystąpić do WIF o dokonanie zmian w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu, na rzecz którego zostało wydane w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej o której mowa w ust. 1a.?

Oznacza to diametralną zmianę dotychczasowej sytuacji gdy zezwolenie z dniem śmierci osoby fizycznej wygasa. Zgodnie z zapisem w ustawie wejdzie ona w życie 1 maja 2007 z tym dniem będą stosowane przepisy o dziedziczeniu aptek.

Art. 3 ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 – przepisy wprowadzające ustawę – prawo farmaceutyczne ….Dz. U nr. 126 poz. 1382 ze zmianami

do art. 16 dodano ? ust. 2a w brzmieniu Przedsiębiorcy o których mowa w ust 2 , którzy nie dostosowali swojej działalności do wymagań określonych w art. 97 prawa farmaceutycznego, mogą prowadzić apteki do czasu wygaśnięcia zezwolenia lub cofnięcia go z innych przyczyn niż określone w art. 97 prawa farmaceutycznego.?

Przepis ten sankcjonuje prawa nabyte. Apteki nie muszą przystosowywać swoich lokali do wymagań art. 97 prawa farmaceutycznego tak długo jak nie wygaśnie zezwolenie lub nie zostanie cofnięte z innych przyczyn niż niedostosowanie lokalu.

do art. 16 dodano ust 5 w którym apteki szpitalne odesłano do ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U z 2007r. nr. 14 poz.89.

Inne zmiany będą sukcesywnie omawiane, te najważniejsze dla farmaceutów przedstawiono powyżej.